พิมพ์

ข้อบังคับการประชุมใหญ่สมัชชาของรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้