พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 121 - 150 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ปี่พาทย์ ดนตรี | ศิลปะการแสดง
ปี่พาทย์มอญ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ผญา วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | สำนวนและภาษิต
ผญาอีสาน วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ผัดไทย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ผีตาโขนในงานบุญหลวง จังหวัดเลย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ผูกเกลอ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ผูกเสี่ยว แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | ขนบธรรมเนียมประเพณี
ผ้าขาวม้า งานช่างฝีมือดั้งเดิม | ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอนาหมื่นศรี งานช่างฝีมือดั้งเดิม | ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าทอผู้ไทย ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอไทครั่ง ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอไทพวน งานช่างฝีมือดั้งเดิม | ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าทอไทยวน ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอไทลื้อ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้ามัดหมี่ งานช่างฝีมือดั้งเดิม | ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้ายก ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าย้อมคราม งานช่างฝีมือดั้งเดิม | ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าแพรวา งานช่างฝีมือดั้งเดิม | ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
พญากง พญาพาน วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
พระร่วง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
พระสุธนมโนห์รา (ใต้) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
พิณ ศิลปะการแสดง
พิธีทำบุญต่ออายุ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
พิธีโกนจุก แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
พิธีไหว้ครู แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | ขนบธรรมเนียมประเพณี
ฟ้อนกลองตุ้ม ศิลปะการแสดง | การแสดง
ฟ้อนกลองตุ้ม การแสดง | ศิลปะการแสดง

หน้า 5 จาก 11