พิมพ์

งานช่างฝีมือดั้งเดิม

banner d2

งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน แบ่งออกเป็น

๑. ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการทอ ย้อม ถัก ปัก ตีเกลียว ยก จก มัดหมี่ พิมพ์ลาย ขิด เกาะ/ล้วง เพื่อใช้เป็น เครื่องนุ่งห่ม และแสดงสถานภาพทางสังคม
๒. เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเครื่องใช้ประจำบ้านที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไผ่ หวาย กระจู ลำเจียก โดยนำมาจักและสาน จึงเรียกว่า เครื่องจักสาน กลวิธีในการทำเครื่องจักสาน ได้แก่ การถัก ผูกรัด มัด ร้อย โดยใช้ตอก หวาย เพื่อให้เครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยู่ได้ตามต้องการ
๓. เครื่องรัก หมายถึง หัตถกรรมที่ใช้รักเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างผลงาน เช่น ปิดทองรดนํ้า ภาพกำมะลอ ประดับมุก ประดับกระจกสี ปั้นกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเป็นยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงค์จะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวได้ดี ทำให้เป็นผิวมันภายหลังรักแห้งสนิท มีคุณภาพคงทนต่อความร้อน ความชื้น กรดหรือด่างอ่อนๆ และยังเป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมสมุกหรือสีเข้าด้วยกัน
๔. เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง หัตถกรรมที่ใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต มีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ โดยที่เนื้อดินเหนียวต้องมีส่วนผสมของทรายแม่นํ้าที่เป็นทรายเนื้อละเอียดและช่วยให้เนื้อดินแห้งสนิทไม่แตกร้าว ดินเหนียวที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาจากที่ต่างๆ ให้สีแตกต่างกัน
๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก ทองเหลืองหรือทองแดง เครื่องโลหะที่ทำจากเหล็ก นิยมทำโดยการเผาไฟให้อ่อนตัวและตีเหล็กเป็นรูปทรงต่างๆ เครื่องโลหะที่ทำจากทองเหลือง นิยมนำทองเหลืองมาเผาจนหลอมเหลวแล้วจึงนำไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ต้องการเสร็จแล้วนำมาตกแต่ง ส่วนเครื่องโลหะที่ทำจากทองแดง มีการนำทองแดงมาใช้เป็นโลหะเจือหลักสำหรับผลิตตัวเรือนของเครื่องประดับโลหะเงินเจือ
๖. เครื่องไม้ หมายถึง งานฝีมือช่างที่ทำจากไม้ซุงหรือไม้แปรรูปเป็นท่อน เป็นแผ่น เพื่อใช้ในงานช่างก่อสร้างประเภทเครื่องสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี เครื่องเล่น และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก ขูด และขัด
๗. เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำมาจากหนังสัตว์โดยผ่านกระบวนการหมักและฟอกหนังเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และให้เกิดความนิ่มนวลสามารถบีบงอได้ตามที่ต้องการ เครื่องหนังนิยมนำไปใช้ในงานด้านศิลปะการแสดง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหนังเป็นส่วนประกอบ
๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานช่างฝีมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อการตกแต่งให้เกิดความงดงาม เริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนำมาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้อัญมณีและโลหะมีค่าต่างๆ
๙. งานศิลปกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณ์สะท้อนออกทางฝีมือการช่างให้เห็นประจักษ์เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อการยังชีพและความต้องการด้านคุณค่าความงาม เช่น งานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานหล่อ เป็นต้น
๑๐. ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น หมายถึง งานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน ๙ ประเภทแรกได้ ซึ่งอาจเป็นงานช่างฝีมือที่ประดิษฐ์หรือผลิตขึ้นจากวัสดุในท้องถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 43 items Displaying: 31 - 40 items
 • สัตตภัณฑ์ล้านนา

  สัตตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ ๗ ประการ หรือสิ่งของเครื่องใช้หนึ่งในจำนวนเจ็ดอย่าง ใช้สำหรับเป็นเครื่องสักการะของชาวล้านนา นอกจากนั้น สัตตภัณฑ์ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรั...

  เพิ่มเติม ...
 • เกวียนสลักลาย

  เกวียน คือ พาหนะชนิดหนึ่ง มี ๒ ล้อ ใช้ควายหรือ วัวเทียม ใช้สำหรับงานบรรทุก ขนส่ง เดินทางไกล ทำจาก ไม้เนื้อแข็งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม้พยูง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้แคน (ไม้ตะเคียน) ในการทำเกวียน ช่างต้องมีค...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องจักสานย่านลิเภา

  เครื่องจักสานย่านลิเภา เป็นเครื่องจักสานประเภทหนึ่ง ที่สานด้วยย่านลิเภา ซึ่งเป็นพืชตระกูลเฟิร์น หรือ เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกเถาวัลย์ว่า “ย่าน”) มีคุณสมบัติที่ดี คือ ลำต้นเหนียว ชาวบ...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องจักสานไม้ไผ่

  เครื่องจักสานไม้ไผ่เป็นหัตถกรรมเก่าแก่ของไทยที่ทำสืบต่อกันมานานหลายร้อยปี เอกลักษณ์ของเครื่องจักสานไม้ไผ่ของไทย คือ ภูมิปัญญาในการสร้างลวดลายที่หลากหลาย นอกจากนี้ งานจักสานบางชนิด ยังแสดงให้เห็นภูมิปั...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

  บ้านปะอาว อยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีราว ๒๓ กิโลเมตร เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากทองเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี โดยทั่วไปใช้สัดส่วนผสมทองแดงกั...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องทองโบราณ สกุลช่างเพชรบุรี

  เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีช่างหลากหลาย สาขา เช่น การเขียน การปั้น การแกะสลัก ฯลฯ ได้สร้างสรรค์งานฝีมือไว้เป็นมรดกของชาติเป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรมเครื่อง ทองรูปพรรณแบบโบราณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง

  เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องปั้นดินเผา ชนิดเขียนสีใต้เคลือบ ทำเป็นภาชนะเครื่องใช้ แบบต่างๆ เช่น จาน พาน ถ้วย แจกัน โถ ตะเกียง คนโท น้ำต้น กาน้ำ และชนิดที่เป็นรูปลอยตัว เช่น รูปคน รูปสัตว์ชน...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องมุกไทย

  เครื่องมุกไทย เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ที่ทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่มีชนชาติใดทำเสมอเหมือน มีหลักฐานปรากฏมานานแล้วกว่า ๔๐๐ ปี เป็นงานช่างที่ต้องใช้ฝีมือความละเอียดอ่อนและความวิร...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องมุกไทย

  งานช่างประดับมุกของไทย เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ที่ทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวมิอาจหาชนชาติใดทำเสมอเหมือนได้ พร้อมด้วยความงดงามทั้งด้านงานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่ล้วนวิจิตรพิ...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องรัก

  งานเครื่องรักเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมประเภทหนึ่งของไทยซึ่งต้องอาศัย “ยางรัก” หรือ “รักน้ำเกลี้ยง” เป็นวัตถุดิบปัจจัยสำคัญสำหรับประกอบการสร้างสรรค์งานแต่ละประเภทด้วยการตกแต่งในรูปลักษณ์และองค์ประกอบของ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 4 จาก 5