พิมพ์

เครื่องหนัง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 1 items Displaying: 1 - 1 items
  • รูปหนังตะลุง

    รูปหนังตะลุงเป็นงานหัตถกรรมที่นำหนังสัตว์มาฟอก แล้วนำไปแกะสลักเป็นรูป เพื่อใช้ในการแสดงหนังตะลุง ในอดีต มีการนำหนังสัตว์ชนิดต่างๆ มาแกะสลัก ได้แก่ หนังหมี หนังกวางหนังเสือ หนังเก้ง หนังกระจง เป็นต้น แ...

    เพิ่มเติม ...