พิมพ์

กริช

ชื่อรายการ
กริช
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ภูมิภาค
ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

k001กริช เป็นภาษามลายู หมายถึง “มีดสั้น” มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ หัวกริช ใบกริช และฝักกริช ใบกริชมี ๒ รูปแบบ คือ แบบตรง และแบบคด แหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

k004ในการทำกริช ช่างตีกริชนิยมใช้โลหะ มากกว่า ๒ ชนิด นำมาหลอมแล้วตีขึ้นรูป เป็นใบกริช จำนวนคดของกริชจะบ่งบอกถึง ศักดินาของเจ้าของ คือ กริช ๓-๕ คด เป็น กริชของชนชั้นสามัญ กริช ๗ คด เป็นกริช ของทหารหรือข้าราชบริพาร ส่วนกริช ๙ คด เป็นกริชของเจ้าเมืองเล็ก และคหบดีชั้นสูง

การทำหัวกริชและฝักกริช นิยมนำไม้ที่เป็นมงคล มาแกะสลักเป็นหัวกริช เช่น ไม้แก้ว หรือช่างบางคนนิยม นำงาช้างมาทำเป็นหัวกริช เพราะเป็นสิ่งหายาก

ความสำคัญของกริช นอกจากจะใช้เป็นอาวุธแล้ว กริชยังเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับที่แสดงถึงศักดินา ของผู้ครอบครอง สะท้อนคุณค่าความงามทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมในเขตชายแดนภาคใต้

รูปภาพ

ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    17549 views