พิมพ์

บาตรบ้านบาตร

ชื่อรายการ
บาตรบ้านบาตร
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม
บาตร คือ ภาชนะรองรับอาหารบิณฑบาตสำหรับพระภิกษุและสามเณรซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นหนึ่งในอัฐบริขาร ๘ อย่าง ที่บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย บาตรมี ๒ ชนิด คือ บาตรดินเผา และบาตรเหล็กรมดำ แหล่งทำบาตรที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน คือ ชุมชนบ้านบาตร ลักษณะพิเศษของบาตรพระบ้านบาตรคือ บาตรมีตะเข็บแปดชิ้น และมีสีดำจากการรมดำหรือสุมเขียว บาตรของชุมชนบ้านบาตรนอกจากจะมีรูปทรงและวัสดุที่ต้องกับพระวินัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า “บาตรพระต้องทำจากดินเผาหรือเหล็กรมดำ มีขนาดระหว่าง ๗-๑๑ นิ้ว”แล้ว บาตรยังมีความคงทน ซึ่งช่างทำบาตรต้องมีใจรักและศรัทธาใพระพุทธศาสนา เคารพในวิชาความรู้ ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการทำบาตรที่สืบทอดมาจากโบราณ บาตรของชาวบ้านบาตรจึงกอปรด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาในงานช่างบ้านบาตรอย่างแท้จริง
  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    8050 views