พิมพ์

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ

banner d5

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ แบ่งออกเป็น
๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามต่อผู้อื่น
๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆ กันมาในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ
๒.๑ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
๒.๒ ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล
๒.๓ ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต
๒.๔ ประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากิน

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 21 items Displaying: 21 - 21 items
  • เทศน์มหาชาติ

    ประเพณีการสวดและการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย มาจากความเชื่อว่าการฟังเทศน์และการบูชากัณฑ์เทศน์จะทำให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย การเทศน์มหา...

    เพิ่มเติม ...

หน้า 3 จาก 3