พิมพ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 6 items Displaying: 1 - 6 items
 • ทำขวัญข้าว

  ประเพณีทำขวัญข้าวเป็นประเพณีเซ่นสรวงแม่โพสพของชาวนาไทย เกิดจากความเชื่อว่า ต้นข้าวมีขวัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ที่เรียกว่า “แม่ขวัญข้าว” หรือ “แม่โพสพ” จึงทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามดี หากขวัญข้าวไม...

  เพิ่มเติม ...
 • ผูกเสี่ยว

  การผูกเสี่ยวเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในสังคมชาวอีสาน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่พูดภาษาลาว และผู้ไท การผูกเสี่ยวเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันของบุคคล ๒ คน เพื่อที่จะให้อีกฝายหนึ่งได้รับรู้ถึงความผูกพันและ...

  เพิ่มเติม ...
 • พิธีไหว้ครู

  พิธีไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย มีมาแต่โบราณกาล คนไทยมีความเคารพ นับถือ ตระหนักในพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในวิทยาการและฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม พิธ...

  เพิ่มเติม ...
 • สารทเดือนสิบ

  เป็นประเพณีในรอบปีที่สำคัญของชาวไทยพุทธภาคใต้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานกันว่าได้รับมาจากอินเดียโดยผ่านการรับความเชื่อทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ เป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศ...

  เพิ่มเติม ...
 • สืบชาตา

  สืบชาตา คือการทำบุญต่ออายุด้วยการบูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ วัตถุประสงค์ทั่วไปในการสืบชาตาก็เพื่อให้เกิดสิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรือง และเพื่อความยืนยงของบ้านเมือง และตัวบุคคล การสืบชาตาของชาวล้านนาสามาร...

  เพิ่มเติม ...
 • เทศน์มหาชาติ

  ประเพณีการสวดและการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย มาจากความเชื่อว่าการฟังเทศน์และการบูชากัณฑ์เทศน์จะทำให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย การเทศน์มหา...

  เพิ่มเติม ...