พิมพ์

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ

banner d5

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ แบ่งออกเป็น
๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามต่อผู้อื่น
๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆ กันมาในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ
๒.๑ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
๒.๒ ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล
๒.๓ ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต
๒.๔ ประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากิน

สาขา/ประเภท : มารยาท (1/0), ขนบธรรมเนียมประเพณี (6/0), งานเทศกาล (2/0)
  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 21 items Displaying: 1 - 10 items

หน้า 1 จาก 3