พิมพ์

สารทเดือนสิบ

ชื่อรายการ
สารทเดือนสิบ
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

เป็นประเพณีในรอบปีที่สำคัญของชาวไทยพุทธภาคใต้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานกันว่าได้รับมาจากอินเดียโดยผ่านการรับความเชื่อทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ เป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การประกอบพิธีมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เรียกว่าวันหฺมฺรับเล็ก หรือวันรับตายาย เป็นการนำอาหารไปทำบุญที่วัดเพื่อรับญาติที่ขึ้นมาจากนรก และในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นวันหฺมฺรับใหญ่ ซึ่งจัดในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งจะมีการจัดหฺมฺรับ โดยมีขนมที่ขาดไม่ได้ ๕ อย่าง คือ ขนมพอง  ขนมลา  ขนมกง ขนมดีซำ  และขนมบ้า  การยกหฺมฺรับและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณทั่วไป ปัจจุบันประเพณีสารทเดือนสิบยังคงได้รับการปฏิบัติกันทั่วไปในสังคมชาวไทยพุทธภาคใต้ โดยชาวบ้านยังคงสืบทอดความมุ่งหมายและวิถีปฏิบัติหลัก ๆ ตามที่เคยปฏิบัติกันมา นับเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมด้าน“ความกตัญญูกตเวที” ของชาวไทยพุทธภาคใต้ได้เป็นอย่างดี


  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    7077 views