พิมพ์

ลอยกระทง

ชื่อรายการ
ลอยกระทง
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ นิยมจัดในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ คนไทยโบราณเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการ    ขอขมาและระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำคงคา เป็นประเพณีของคนในสังคมลุ่มน้ำซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยปรากฏทั้งในอินเดีย พม่า ลาว เขมรและไทย ในประเทศไทย มีการจัดประเพณีลอยกระทงแตกต่างไปตามพื้นที่ภาคต่างๆ ลอยกระทง ถือเป็นประเพณีที่ผู้คนในสังคมไทยถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านานด้วยฐานคติ ความเชื่อต่างๆ และถือเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การแสดงออกถึงความกตัญญและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    9710 views