พิมพ์

ทำขวัญข้าว

ชื่อรายการ
ทำขวัญข้าว
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก
สาระสำคัญโดยรวม

ประเพณีทำขวัญข้าวเป็นประเพณีเซ่นสรวงแม่โพสพของชาวนาไทย เกิดจากความเชื่อว่า   ต้นข้าวมีขวัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ที่เรียกว่า “แม่ขวัญข้าว” หรือ “แม่โพสพ” จึงทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามดี หากขวัญข้าวไม่อยู่กับต้นข้าว ข้าวก็จะไม่เจริญงอกงามให้ผลผลผลิตที่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องเอาใจปฏิบัติต่อข้าวด้วยความเคารพ และมีความกตัญญูรู้คุณข้าว โดยวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ชาวนาภาคกลางและภาคใต้ทำขวัญข้าวหลายครั้ง ตั้งแต่เมื่อเริ่มมีเมล็ดข้าวอยู่ในรวง ตอนเก็บเกี่ยวขนข้าวเข้าลาน และตอนขนข้าวเข้ายุ้ง ส่วนชาวนาภาคเหนือและภาคอีสานจะทำขวัญในช่วงที่ได้ผลผลิตแล้วและเตรียมขนข้าวเข้ายุ้งเท่านั้น ขั้นตอนที่ชาวนาทุกภาคทำพิธีรับขวัญข้าวร่วมกัน ก็คือตอนที่เก็บเกี่ยวแล้วและเตรียมขนขึ้นยุ้ง การทำขวัญข้าวถือเป็นภูมิปัญญาและความเชื่อของชาวไทยในการอยู่ร่วมและเคารพวิถีธรรมชาติ และเป็นพิธีกรรมที่ตอบสนองทางด้านจิตใจ       ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวนาไทย


  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    10168 views