พิมพ์

การแสดงความเคารพแบบไทย

ชื่อรายการ
การแสดงความเคารพแบบไทย
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

การแสดงความเคารพแบบไทยที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศคือ การไหว้  การไหว้ของคนไทยมีมานานแล้ว ดังคำกล่าวที่ว่า “ไปลา มาไหว้” ซึ่งหมายถึงการรู้จักความเหมาะสม ปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล เวลา และสถานที่ การไหว้ เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคำว่า "สวัสดี" แล้วยังแสดงออกถึงความหมาย "การขอบคุณ" และ "การขอโทษ" การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่แตกต่างจากการแสดงความเคารพของคนในเอเชียอาคเนย์ เช่น กัมพูชา ลาว จีน อินเดีย เป็นต้น แม้ว่า คนไทยจะรับพระพุทธศาสนาจากอินเดียและเพราะอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาทำให้การไหว้ที่เป็นมารยาทของพระที่แสดงต่อกันแพร่หลายเสริมเข้ามาในสังคมไทยก็ตาม แต่คนไทยก็ได้ปรับปรุงให้การไหว้นั้นมีความประณีตและมีความหมายมากยิ่งขึ้น


ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    9782 views