พิมพ์

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ

banner d5

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ แบ่งออกเป็น
๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามต่อผู้อื่น
๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆ กันมาในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ
๒.๑ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
๒.๒ ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล
๒.๓ ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต
๒.๔ ประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากิน

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 21 items Displaying: 1 - 10 items
 • การแต่งกายของชุมชนบาบ๋า เพอนารากัน

  คุณลักษณะของมรดกภูมิปัญญาการแต่งกายของชุมชนบาบ๋า-เพอรานากันภูเก็ต มีที่มาจากย่านเมืองเก่า ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางเมืองภูเก็ตเดิมเรียกว่า “ทุ่งคา” และเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการงานของชาวพื้นเมืองชาติพันธ...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงความเคารพแบบไทย

  การแสดงความเคารพแบบไทยที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศคือการไหว้ การไหว้ของคนไทยมีมานานแล้ว ดังคำกล่าวที่ว่า “ไปลา มาไหว้” ซึ่งหมายถึงการรู้จักความเหมาะสม ปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะ...

  เพิ่มเติม ...
 • ทำขวัญข้าว

  ประเพณีทำขวัญข้าวเป็นประเพณีเซ่นสรวงแม่โพสพของชาวนาไทย เกิดจากความเชื่อว่า ต้นข้าวมีขวัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ที่เรียกว่า “แม่ขวัญข้าว” หรือ “แม่โพสพ” จึงทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามดี หากขวัญข้าวไม...

  เพิ่มเติม ...
 • ประเพณีกวนข้าวทิพย์

  ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่สอดแทรกเข้ามาในพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่กระทำกันในเดือนสิบ มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี และได้รับการฟื้...

  เพิ่มเติม ...
 • ประเพณีกองข้าวศรีราชา

  ประเพณีกองข้าว เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวชลบุรีจัดขึ้นในหลายอำเภอ เช่น อำเภอเมือง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะสีชัง เป็นต้น เนื่องจากชาวชลบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการปร...

  เพิ่มเติม ...
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ

  บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหกเป็นบุญประเพณีที่สำคัญของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนได้มีการกำหนดไว้ในประเพณี ๒๓ เดือน ควบกับครรลองปฏิบัติของฝ่ายปกครองหรือระบบการปกครองแบบอาญา ๔ อีสานโบร...

  เพิ่มเติม ...
 • ประเพณีรับบัว

  ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ หรือกว่า ๑๘๐ ปีที่ผ่านมา (พระราชพงศาวดาร, ๒๓๗๐) ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี โดยในอดีตปร...

  เพิ่มเติม ...
 • ประเพณีลงเล

  ประเพณีลงเลเป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยในงานประเพณีจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและโอปาติกะหรือวิญญาณทั้งหลาย ซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธาน และจะมีการทำแพบนเพจะทำเป็นบ้านเพื่อลอยสู...

  เพิ่มเติม ...
 • ประเพณีแห่พญายมบางพระ จังหวัดชลบุรี

  ประเพณีแห่พญายมเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการประกอบพิธีกันในช่วงวันสงกรานต์คือวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน เป็นประเพณีซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ...

  เพิ่มเติม ...
 • ผีตาโขนในงานบุญหลวง จังหวัดเลย

  บุญหลวง เป็นการทำบุญใหญ่ของเจ้านาย โดยนำบุญเผวส บุญบั้งไฟ บุญซำฮะ (สะเดาะเคราะห์บ้านเมือง) และการละเล่นผีตาโขนมารวมเป็นงานเดียวกัน เป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ จากตำนานกล่าวถึงบรรพบุรุษต้นกำเ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 3