จังหวัด: สงขลา

รายการในจังหวัด : สงขลา

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
สิละ คณะเส็น การิม สิละ คณะเส็น การิม บ้านสลุด ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การเล่นสิละมีปรากฏในภาคใต้ตอนล่างของไทยเป็นเวลาช้านาน โดยได้รับอิทธิพลจากชาวมุสลิมที่...
หนังตะลุงหนังอิ่มเท่ง เอกสารเล่มนี้มุ่งศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านหนังตะลุงของ นายอิ่ม จิตต์ภักดี (หนังอิ่มเท่ง) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์บุคคลในครอบครั...
โนราโรงครู โนราโรงครูเป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในวิถีของคนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการแสดง ๓ ประการ คือ เพื่อเป็นการเค...