จังหวัด: ลำพูน

รายการในจังหวัด : ลำพูน

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
กลองหลวง กลองหลวง จังหวัดลำพูน กลองหลวง กลองหลวง มีพัฒนาการมาจากกลองแอว กลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวล้านนา นิยมตีในการแข่งขันความดังในการประชันเ...
กะโลง เมื่ออดีตประมาณ ๕๐-๖๐ ปีมาแล้ว การทานสลากย้อมเป็นที่นิยมกันมาก เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เชื่อว่าการทานส...