จังหวัด: ลำปาง

รายการในจังหวัด : ลำปาง

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
กลองปู่จ่า ก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง เป็นการแสดงเพื่อเป็นพุทธบูชาพระรัตนตรัยและพระพุทธเจ้า หลังจากพระสวดเทศนาธรรมในวันพระ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และศิลปะของแ...
ท่ารำตบมะผาบ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการนำมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ๒ ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมและความหลาก...
ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความเป็นมาของฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง เป็นชุดที่คิดขึ้นโดยนายสักเสร...