จังหวัด: มหาสารคาม

รายการในจังหวัด : มหาสารคาม

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประวัติกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี วงกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านงัวบ...