จังหวัด: แพร่

รายการในจังหวัด : แพร่

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
คัมภีร์โบราณ ๔.๑ สืบเนื่องด้วยครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น ได้สร้างคัมภีร์ใบลานทั้งที่เป็นพระไตรปิฏก และหมวดธัมม์ อื่นๆ ทั่วไป รวบแล้วกว่า 21 หมวดหมู่ บางส...
วงซอ วงซอ จังหวัดแพร่ “ซอ” เป็นเพลงร้องพื้นบ้านชนิดหนึ่งใช้ขับซอโต้ตอบกันซึ่งจะให้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความรู้ความคิด ทั้งในด้านปรัชญาและคติสอนใจ ...
อักษรธรรมล้านนา ภาษาล้านนาเป็นภาษาถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน คนท้องถิ่น เรียกว่า ตั๋วเมือง เพราะเป็นภาษาของคนพื้นเมือง เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลา...