จังหวัด: พิจิตร

รายการในจังหวัด : พิจิตร

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ลิเก จังหวัดพิจิตร ตามโครงการภูมิบ้าน ภูมิเมือง จังหวัดพิจิตรได้สืบค้นด้านศิลปะการแสดง ประเภทการแสดงเป็นเรื่องราว “ลิเก” ของจังหวัดพิจิตร คณะลิเกในจังหวัด...
หนังตะลุง ในจังหวัดพิจิตร การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง ตามโครงการภูมิบ้าน ภูมิเมือง ประจำปี ๒๕๔๙ จังหวัดพิจิตรได้รับจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง เ...