จังหวัด: พังงา

รายการในจังหวัด : พังงา

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
รองแง็ง รองเง็ง เป็นการละเล่นของชาวบ้านประเภทผสมผสานระหว่างท่าเต้นกับบทร้อง การแสดงเหมือนกับรำวงทั่วไป กล่าวคือ มีการจัดตั้งคณะรองเง็งขึ้นเป็นคณะ คณะหนึ่งมีนา...
ลิเกป่า คณะรวมศิลป์ ลิเกป่า คณะรวมศิลป์ บ้านพอแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นเมืองอีกประเภทหนึ่งของภาคใต้ ที่มีผู้นิ...