จังหวัด: ปราจีนบุรี

รายการในจังหวัด : ปราจีนบุรี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
การเล่นนางด้ง การเล่นนางด้ง คุ้มบ้านนา อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ความเป็นมาของการเล่นนางด้ง เดิมการเล่นนางด้ง เป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
การแสดงนางด้ง การแสดงนางด้ง เป็นพิธีกรรมดั้งเดิม เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงได้ย้ายตามมาจากการย้ายถิ่นฐานการทำมาหากิน ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเห...
เพลงกล่อมลูก การร้องเพลงกล่อมลูก เป็นการร้องเพลงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นการร้องเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาสาระ ภาษา และทำนอง ที่เป็นเอกลักษณ์...