จังหวัด: นราธิวาส

รายการในจังหวัด : นราธิวาส

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ซำเป็ง ซำเป็ง จังหวัดนราธิวาส ซำเป็ง หรือรำเป็ง เป็นนาฏศิลป์แบบหนึ่งของชาวไทยมุสลิมทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีลีลาการเต้นคล้ายกับการเต้นรองเง็ง ก...
ศิลปะการแสดงชำเป็ง ประวัติความเป็นมา จากแนวคิดและความต้องการที่จะธำรงรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปการแสดง การเต้นซำเป็งของจังหวัดนราธิวาส ด้วยเกรงว่าจะสูญหายและไม่มีผู้...