จังหวัด: ชลบุรี

รายการในจังหวัด : ชลบุรี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) จังหวัดชลบุรี วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังนี...
วงกลองยาวพื้นเมือง รร.ชลราษฏร์อำรุง ๒ ในการจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดงตามโครงการภูมิบ้านภูมิเมืองครั้งนี้ ตามที่คณะผู้จัดทำได้เก็บข้อมูลการแสดงกลองยาวของวงกลองยาวพื้นเมืองโรงเรียนชลราษฎร...