พิมพ์

เพลงร้องพื้นบ้าน

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 26 items Displaying: 1 - 10 items
 • กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต

  กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต กวามไต มีความหมายเป็นสองนัย นัยที่หนึ่งหมายถึง ภาษาไต อีกนัยหนึ่งหมายถึง เพลงไต สำหรับคำว่า“เฮ็ดกวามไต” แปลว่า ร้องเพลงไต เพลงไตเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีทั้งประเ...

  เพิ่มเติม ...
 • กะโลง

  เมื่ออดีตประมาณ ๕๐-๖๐ ปีมาแล้ว การทานสลากย้อมเป็นที่นิยมกันมาก เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เชื่อว่าการทานสลากย้อมเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์มาก ดังเอกสารที่ก...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางกวัก

  นางกวัก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทำนองขับขานเนื้อเพลงเป็นภาษาพวนเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ผู้แสดงประกอบด้วย ผู้ขับร้องและผู้ถือนางกวัก การแสดงนางกวัก เป็นการนำศาสตร์และศิลป์ มา...

  เพิ่มเติม ...
 • ซอล้านนา

  ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทยในเขต ๘ จังหวัด ภาคเหนือ และบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และ ตา...

  เพิ่มเติม ...
 • ดีเกร์ฮูลู

  ดีเกร์ฮูลู เป็นการขับร้องของชาวไทย ภาคใต้ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา คำว่า ดีเกร์ เป็นศัพท์ ภาษาเปอร์เซีย มีความหมาย ๒ ประการ คือ ประการแรก หมายถึง เพลงสวด สรรเสริญพระเจ้า ประการที่ ๒...

  เพิ่มเติม ...
 • ลำผญา

  ผญา คือ คำคม สุภาษิต หรือคำพูดที่เป็น ปริศนา เป็นคำพูดที่คล้องจองกันมีจังหวะหนักเบา ผญาจึงเป็นการพูดที่ต้องใช้ไหวพริบ สติปัญญา พูดสั้นแต่กินใจความมาก ลำผญา เป็นการร้องเพลงพื้นบ้านของ ชาวอีสานประเภทหน...

  เพิ่มเติม ...
 • หมอลำกลอน

  หมอลำกลอน เป็นการลำที่ใช้บทกลอนโต้ตอบกัน ระหว่างหมอลำชายและหมอลำหญิงในเรื่องต่างๆ บทกลอน ที่หมอลำใช้ลำเรียกว่า “กลอนลำ” ซึ่งมีลักษณะเป็นร้อยกรอง ที่มีเนื้อหาสาระหลายประเภท เช่น วิถีชีวิต นิทานพื้นบ้าน...

  เพิ่มเติม ...
 • หมอลำพื้น

  หมอลำเป็นศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านและการ แสดงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหมาย ๒ อย่าง อย่างแรก หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในการขับลำนำ หรือการขับร้อง โดยการท่องจำจากกลอนลำหรือบทกลอน ที่มีผู้ประพ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงกล่อมลูก

  การร้องเพลงกล่อมลูก เป็นการร้องเพลงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นการร้องเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาสาระ ภาษา และทำนอง ที่เป็นเอกลักษณ์ นุ่มนวล ฟังแล้วสบายหู สบายใจ บางเพลงฟังแล้วอยากฟ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 3