พิมพ์

ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 13 items Displaying: 1 - 10 items
 • การเล่นนางด้ง

  การเล่นนางด้ง คุ้มบ้านนา อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ความเป็นมาของการเล่นนางด้ง เดิมการเล่นนางด้ง เป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามการ...

  เพิ่มเติม ...
 • การเส็งกลองกิ่ง

  การเส็งกลองกิ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมา กลองกิ่ง หรือกลองเส็ง เป็นกลองประเพณีมาแต่โบราณ ลักษณะการนำไปใช้ในงานจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของงานประเพณีนั้นๆ แต่ที่เหมือนกันคือ กลองกิ่งเป...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพระราชพิธี

  การละเล่นของหลวงที่มีมาตั้งแต่โบราณของไทย มี ๕ อย่าง คือ ๑.ระเบง (ระเบ็ง) ๒.โมงครุ่ม(โหม่งครุ่ม) ๓.กุลาตีไม้ ๔.แทงวิสัย ๕.กระอั้วแทงควาย การละเล่นดังกล่าวนี้ จะแสดงเฉพาะในงานพระราชพิธีเป็นงานฉลอง หรือ...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพิธีบูชาแม่มด

  การแสดงในพิธีบูชาแม่มด บ้านปางลาง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การทำพิธีบูชาแม่มด หรือการเล่นแม่มด มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนท้องถิ่นที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษใ...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามันห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๖๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม มีอาณาเขตติดต่อกับ ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ...

  เพิ่มเติม ...
 • ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน

  ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความเป็นมาประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประเพณีแห่ข้าวพันก่อนของบ้านหนองทองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สันนิษฐาน...

  เพิ่มเติม ...
 • มะโย่ง

  เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและให้ความบันเทิง ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การขับบทร้อง การเจรจาโดยใช้ภาษามาลายู การร่ายรำ ตัวละครที่สำคัญคือ ตัวพระเรียกว่า“เปาะโย่ง”...

  เพิ่มเติม ...
 • ลำผีฟ้า

  ลำผีฟ้า ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการลำผีฟ้า หมอลำส่องหรือลำผีฟ้า เป็นหมอไสยศาสตร์หรือหมอผีประเภทหนึ่งที่รักษาด้วยความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา หมอลำ...

  เพิ่มเติม ...
 • หมอลำทรงอำเภอพระยืน

  ผู้ป่วยที่มาทำการรักษาด้วยหมอลำทรงนั้น ปกติจะผ่านการรักษาทางกายมาก่อนจะมีทั้งรักษาแบบพื้นบ้านคือใช้หมอชาวบ้านรักษาและผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้ว ตามความเชื่อของชาวบ้านถ้ารักษาด้วยแพทย์ปัจจ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงกล่อมเด็กในพิธีขึ้นเปลรับขวัญ

  เพลงกล่อมเด็กในพิธีขึ้นเปลรับขวัญ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดในภาคใต้ ประชากรมีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีทั้งภาษาไทยถ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 2