พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 71 - 80 items
 • เพลงขอทาน

  เพลงขอทาน จังหวัดสุโขทัย ความเป็นมาของเพลงขอทาน เพลงขอทาน เป็นเพลงที่วณิพกใช้ร้องเล่นหากินมักร้องเป็นเรื่องจักรๆวงศ์ๆ โดยปกติแล้วมักมีเครื่องดนตรีประกอบการร้อง ได้แก่ ฉิ่งและโทน ผู้ร้องจะตระเวนร้อง...

  เพิ่มเติม ...
 • เรือมตรด

  เรือมตรด จังหวัดบุรีรมย์ เรือมตรด คือรำตรุษสงกรานต์ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ มีความเชื่อเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยสมัยก่อนที่ใช้เดือนเมษายนของทุ...

  เพิ่มเติม ...
 • เรือมะม๊วดหรือรำแม่มด

  สังคมวัฒนธรรมของคนอีสานมีระบบวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ และสภาพภูมิประเทศในลักษณะการพึ่งพิงและการเคารพกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ หรือภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างกลมกลืน วิถีชีวิตที่เ...

  เพิ่มเติม ...
 • แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์

  แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะแมงตับเต่าที่มีศิลปะการแสดงเป็นแบบดั้งเดิม เน้นที่คำร้องซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของการแ...

  เพิ่มเติม ...
 • แม่ท่ายักษ์

  แม่ท่ายักษ์ หมายถึง กระบวนท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนของฝ่ายยักษ์ ประกอบด้วย กระบวนท่าเริ่มต้น ตั้งแต่“ท่านั่งไหว้” จนถึง “ท่าบาก” เรียกว่า “หัวแม่ท่า” หรือ“กระบวนแม่ท่าตอนต้น” จากนั้น จึงเริ่มแ...

  เพิ่มเติม ...
 • แม่ท่าลิง

  แม่ท่าลิง หมายถึง กระบวนท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนของฝ่ายลิง ซึ่งเป็นตัวละครประเภทหนึ่งในการแสดงโขน ประกอบด้วยท่าที่เรียกว่า ท่าที่ ๑ ถึงท่าที่ ๗การฝึกหัดแม่ท่าลิง มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็น...

  เพิ่มเติม ...
 • โขน

  โขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย มีมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของ ลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวถึงการเล่นโขนว่า เป็นการเต้นออกท่าทางเข้ากับ เ...

  เพิ่มเติม ...
 • โขนสด

  โขนสด ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโขนให้เรียบง่ายขึ้นเป็นแบบชาวบ้าน ลดแบบแผนทั้งท่ารำการแต่งกาย การขับร้อง คำพากย์ และเจรจา โดยประสมการแสดง ๓ ชนิด คือ ...

  เพิ่มเติม ...
 • โนรา

  โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ องค์ประกอบหลักในการแสดงโนรา คือเครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายประกอบด้วย เทริด เป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือ...

  เพิ่มเติม ...
 • โนราโรงครู

  โนราโรงครูเป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในวิถีของคนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการแสดง ๓ ประการ คือ เพื่อเป็นการเคารพบูชาและแสดงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแก...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 8 จาก 8