พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 51 - 60 items
 • วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์

  วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) จังหวัดชลบุรี วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ ๑.กลองยาว ๔ ใบ ๒.โหม่ง ๑ ใบ ๓.ฉิ่ง ...

  เพิ่มเติม ...
 • วงกลองยาวพื้นเมือง รร.ชลราษฏร์อำรุง ๒

  ในการจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดงตามโครงการภูมิบ้านภูมิเมืองครั้งนี้ ตามที่คณะผู้จัดทำได้เก็บข้อมูลการแสดงกลองยาวของวงกลองยาวพื้นเมืองโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ๒ โดยในการดำเนินการศึกษานั้น คณะผู้จัดทำทำกา...

  เพิ่มเติม ...
 • วงซอ

  วงซอ จังหวัดแพร่ “ซอ” เป็นเพลงร้องพื้นบ้านชนิดหนึ่งใช้ขับซอโต้ตอบกันซึ่งจะให้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความรู้ความคิด ทั้งในด้านปรัชญาและคติสอนใจ ในการขับซอมีช่างซอ ๒ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ศิล...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์

  วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ เป็นวงปี่พาทย์วงหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้น ๒๕๒๔ โดยนายใจ อนุกูล อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์

  วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง “ส้มเช้ามิตรสัมพันธ์” เป็นชื่อวงปี่พาทย์คณะหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีนายส...

  เพิ่มเติม ...
 • ศิลปะการแสดงชำเป็ง

  ประวัติความเป็นมา จากแนวคิดและความต้องการที่จะธำรงรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปการแสดง การเต้นซำเป็งของจังหวัดนราธิวาส ด้วยเกรงว่าจะสูญหายและไม่มีผู้สืบทอด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการถ่ายทอดจากนางฟาตีเม...

  เพิ่มเติม ...
 • ศิลปะการแสดงรองแง็ง

  รองแง็ง เป็นการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ของไทย มีทั้งในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนตอนล่าง คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกทางจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต มีเค้าความเป็นมาจากศิลปะยุโรป ...

  เพิ่มเติม ...
 • สิละ คณะเส็น การิม

  สิละ คณะเส็น การิม บ้านสลุด ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การเล่นสิละมีปรากฏในภาคใต้ตอนล่างของไทยเป็นเวลาช้านาน โดยได้รับอิทธิพลจากชาวมุสลิมที่เข้ามาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย เมื่อชาวมุสลิมส่วน...

  เพิ่มเติม ...
 • หนังตะลุง

  หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่น อย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่ง มาเป็นเวลานาน นักวิชาการเชื่อว่ามหรสพการแสดงเงา ประเภทหนังตะลุงนี้ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ เคยปราก...

  เพิ่มเติม ...
 • หนังตะลุง ในจังหวัดพิจิตร

  การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง ตามโครงการภูมิบ้าน ภูมิเมือง ประจำปี ๒๕๔๙ จังหวัดพิจิตรได้รับจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง เรื่อง หนังตะลุง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จั...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 6 จาก 8