พิมพ์

แม่ท่าลิง

ชื่อรายการ
แม่ท่าลิง
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

แม่ท่าลิง หมายถึง กระบวนท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนของฝ่ายลิง ซึ่งเป็นตัวละครประเภทหนึ่งในการแสดงโขน ประกอบด้วยท่าที่เรียกว่า ท่าที่ ๑ ถึงท่าที่ ๗ การฝึกหัดแม่ท่าลิง มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นฐานท่าทางของสิ่งที่เป็นแหล่งรวมของ “ลีลา” ของลิงที่ครูอาจารย์แต่โบราณกำหนดและประดิษฐ์ขึ้นไว้เป็นแบบแผนที่แน่นอนแล้ว โดยมีลำดับท่าที่จัดเป็นระเบียบแบบแผนอย่างมีระบบ กล่าวคือ มีการเริ่มต้นท่าทางที่เป็นพื้นฐาน แล้วค่อยๆ สำแดงออกซึ่งความเป็น “ลิง” แม่ท่าของลิง จึงเป็นแม่ท่าหลักหรือเป็นแม่บท ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบในการปฏิบัติท่าทางอื่นๆ ซึ่งบางท่าไม่มีนาฏยศัพท์ที่ใช้เรียก ด้วยเหตุที่มิได้บัญญัติไว้ บางท่าเป็นนาฏยศัพท์ที่จะต้องจำและปฏิบัติให้ได้ และมีบางท่าที่มีชื่อเป็นลำดับที่ เช่น ท่า ๑ ท่า ๒ ท่า ๔ ท่า ๕ จนถึงท่า ๗ l001

การฝึกแม่ท่าลิงนั้น ได้กำหนดขั้นตอนไว้ ๒ ช่วง คือ “ครึ่งท่าแรก” และ “ครึ่งท่าหลัง” ครึ่งท่าแรก มี ๙๐ ท่า ส่วนครึ่งท่าหลัง ท่าทางส่วนใหญ่จะเน้นอากัปกริยาของลิง มักเป็นท่าทางเบ็ดเตล็ด เช่น ท่าจับแมลงวัน ท่าจับหมัด ท่าเล่นแมลงและเล่นหมัด เป็นต้น

แม่ท่าลิง สะท้อนถึงอัจฉริยภาพของครูอาจารย์นาฏศิลป์โขนโดยได้นำกริยาท่าทางของลิงมาพัฒนาตกแต่งเป็นลีลานาฏศิลป์ที่งดงาม นับเป็นศาสตร์ชั้นสูงทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น สมควรที่จะประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

รูปภาพ

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    12959 views