พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 1 - 10 items
 • การละเล่นม้าแห่

  จากตำนานดังกล่าวในการบวชพระแต่ละครั้งของชาวหมู่บ้านดงประโดกกรมธรรม์ ก็จะมีการสร้างตัวม้าขึ้นมาโดยมีขั้นตอนและวิธีการทำที่ค่อนข้างจะละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งมีความแข็งแรงและปลอดภัย เพราะถ้าผู้เป็นน...

  เพิ่มเติม ...
 • การเซิ้งผ้าหมี่

  การเซิ้งผ้าหมี่บ้านขวาว ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจะทำทุกๆ ปีไม่เคยว่างเว้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคือศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเซิ้งผ้าหมี่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ...

  เพิ่มเติม ...
 • การแข่งโพน-รำโพน

  โพน หรือตะโพน คือกลองหรือกลองเพลของภาคกลาง เป็นดนตรี ประเภทเครื่องตี ในภาคใต้มีไว้ประจำตามวัดวาอารามเพื่อตีบอกเวลา ใช้ตีประโคมเรือพระในเทศกาลออกพรรษาหรือชักพระ เรียกว่า “คุมโพน” ใช้ตีประชันเสียงเป็นกี...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางด้ง

  การแสดงนางด้ง เป็นพิธีกรรมดั้งเดิม เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงได้ย้ายตามมาจากการย้ายถิ่นฐานการทำมาหากิน ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งถิ่นฐาน ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการแสดงท...

  เพิ่มเติม ...
 • ก้านกกิงกะหร่า

  “ก้านกกิงกะหร่า” เป็นการแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่ ภาษาไทใหญ่คำว่า “ก้า” แปลว่า “ฟ้อนรำ” ดังนั้น“ก้านกกิงกะหร่า” แปลว่า “การฟ้อนรำนกกิงกะหร่า” ส่วนสำคัญของการแสดงประกอบด้วยตัวกินนร (กิงกะหร่า) ที่เรียกกันทั่ว...

  เพิ่มเติม ...
 • ค่าว จ๊อย ซอ

  ค่าว จ๊อย ซอ จังหวัดเชียงราย เพลงร้องพื้นบ้านค่าว จ๊อย ซอ ในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเกือบทั้งหมด วรรณกรรมเหล่านี้มักแสดงออกเป็นคำพูดโต้ตอบกัน เช่น การหยอกสาว หรือเป็นการขับร้อง เช่...

  เพิ่มเติม ...
 • ซำเป็ง

  ซำเป็ง จังหวัดนราธิวาส ซำเป็ง หรือรำเป็ง เป็นนาฏศิลป์แบบหนึ่งของชาวไทยมุสลิมทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีลีลาการเต้นคล้ายกับการเต้นรองเง็ง การเต้นซำเป็งสันนิษฐานว่า เกิดมีขึ้นได้ ๓ ทางคือ ๑...

  เพิ่มเติม ...
 • ท่ารำตบมะผาบ

  กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการนำมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ๒ ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมและความหลากหลายของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำทุนทางวัฒนธรรมขอ...

  เพิ่มเติม ...
 • บักกั๊บแก้บ

  บักกั๊บแก้บ ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมาของบักกั๊บแก้บ คำว่า บักกั๊บแก้บ เป็นชื่อการละเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง สันนิษฐานว่าคงออกมาจากเสียงไม้กระทบกัน ดังกั๊บแก้บนั่น...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนกลองตุ้ม

  ฟ้อนกลองตุ้ม บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ฟ้อนกลองตุ้ม เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของท้องถิ่นบ้านศรีฐาน มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่อพยพมาจากนครเวียงจ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 8