พิมพ์

ดนตรี

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 25 items Displaying: 11 - 20 items
 • ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูในจังหวัดเชียงราย

  ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู เป็นดนตรีที่มีการสืบทอดต่อกันมายาวนาน โดยใช้กระบวนการสืบทอดแบบ “มุขปาฐะ” ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนี้ เป็นดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชาวลีซู มีทั้งเพลงร้อ...

  เพิ่มเติม ...
 • ดนตรีมังคละ

  ดนตรีมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ดนตรีมังคละ มังคละ เป็นชื่อเรียกวงดนตรีพื้นบ้านที่มีลักษณะเป็นวงปี่กลองชนิดหนึ่งที่มีใช้เล่นกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาช้านานมาแล้ว ในอดีตดนตรีมังคละเป็นว...

  เพิ่มเติม ...
 • ดาระ

  ดาระ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประวัติความเป็นมา ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล สภาวดี สุทธิสว่าง (๒๕๔๙:๓๖) ได้รวบรวมความหมายของคำว่า “ดาระ” จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านไว้ห...

  เพิ่มเติม ...
 • ตุ๊บเท่ง

  ตุ๊บเก่ง เป็นดนตรีพื้นบ้านของเพชรบูรณ์ที่มีมายาวนาน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า การเล่นดนตรีตุ๊บเก่งมีมาตั้งแต่เมื่อไร แต่นักดนตรีตุ๊บเก่งบ้านป่าเลาซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของเพชรบูรณ์ก็ยืนย...

  เพิ่มเติม ...
 • ทะแยมอญ อำเภอ บางกระดิ่

  ทะแยมอญ เป็นชื่อที่คนไทยเรียกการแสดงอย่างหนึ่งของคนมอญ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำในภาษามอญว่า แต็ะแหฺย็ะฮ์ หมายถึงการขับร้อง ทะแยมอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของชาวมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (ร้องโต้ตอบกัน...

  เพิ่มเติม ...
 • ปี่พาทย์

  ปี่พาทย์ หมายถึง วงดนตรีไทยประเภทหนึ่ง ที่มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า เช่น ปี่ ขล...

  เพิ่มเติม ...
 • ปี่พาทย์มอญ

  จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวมอญอาศัยอยู่หนาแน่น ตามพงศาวดารนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวมอญที่อพยพเข้ามานั้นได้รับการโปรดเกล้าฯให้ครอบครัวเหล่านั้นมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่จังหวั...

  เพิ่มเติม ...
 • วงกลองยาวพื้นเมือง รร.ชลราษฏร์อำรุง ๒

  ในการจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดงตามโครงการภูมิบ้านภูมิเมืองครั้งนี้ ตามที่คณะผู้จัดทำได้เก็บข้อมูลการแสดงกลองยาวของวงกลองยาวพื้นเมืองโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ๒ โดยในการดำเนินการศึกษานั้น คณะผู้จัดทำทำกา...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่พาทย์มอญ

  วงปี่พาทย์มอญในจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพ ฯ มากนัก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างนครนายกกับกรุงเทพ ฯ สินค้าส่วนใหญ่ คือ ข้าวเปลือก ซึ่งต้...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่พาทย์ล้านนา

  วงปี่พาทย์ล้านนา “ฝั่งหมิ่นล้านนาศิลป์”วงปี่พาทย์ล้านนา ชุมชนฝั่งหมิ่น “ฝั่งหมิ่นล้านนาศิลป์” ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๒.๑.๑ สาระสำคัญโดยรวม ในการศึกษาจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาวงป...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 3