พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 81 - 90 items
 • ลิเกทรงเครื่อง

  ลิเกทรงเครื่อง เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคกลางเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราวปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยพระยาเพชรปาณี จัดแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรง (หรือเรียกว่า วิก) ใกล้ป้อมพระกาฬ ริมคล...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเกป่า

  ลิเกป่า ของจังหวัดระนอง ลิเกป่าของจังหวัดระนองเป็นกลิ่นอายของการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การแสดงการละเล่น ที่ติดตัวมากับชุมชนดั้งเดิม จนปรากฏมาถึงยุคปัจจุบัน ลิเกป่าระนองเป็นที่นิยมตั้งแต่ยุคใดสมัยไหน ไ...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์

  ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์ จังหวัดกระบี่ ศิลปะการแสดงลิเกป่าในจังหวัดกระบี่ ลิเกป่าหรือลิเกแขกแดงเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคใต้ที่แพร่หลายในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตก เช่น ...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเกป่า คณะรวมศิลป์

  ลิเกป่า คณะรวมศิลป์ บ้านพอแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นเมืองอีกประเภทหนึ่งของภาคใต้ ที่มีผู้นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดแถบช...

  เพิ่มเติม ...
 • วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์

  วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) จังหวัดชลบุรี วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ ๑.กลองยาว ๔ ใบ ๒.โหม่ง ๑ ใบ ๓.ฉิ่ง ...

  เพิ่มเติม ...
 • วงกลองยาวพื้นเมือง รร.ชลราษฏร์อำรุง ๒

  ในการจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดงตามโครงการภูมิบ้านภูมิเมืองครั้งนี้ ตามที่คณะผู้จัดทำได้เก็บข้อมูลการแสดงกลองยาวของวงกลองยาวพื้นเมืองโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ๒ โดยในการดำเนินการศึกษานั้น คณะผู้จัดทำทำกา...

  เพิ่มเติม ...
 • วงซอ

  วงซอ จังหวัดแพร่ “ซอ” เป็นเพลงร้องพื้นบ้านชนิดหนึ่งใช้ขับซอโต้ตอบกันซึ่งจะให้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความรู้ความคิด ทั้งในด้านปรัชญาและคติสอนใจ ในการขับซอมีช่างซอ ๒ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ศิล...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่จุม

  ปี่จุมเป็นวงดนตรีท้องถิ่นล้านนาที่มีปี่ซึ่งเป็นเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นอิสระเป็นเครื่องดนตรีหลัก โดยปกติปี่จุมสำรับหนึ่งๆ จะทำจากไม้รวกลำเดียว และทำเป็นปี่ที่มีขนาดและระดับเสียงต่างๆ กันสี่เล่ม สี่ขนาด ...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่พาทย์มอญ

  วงปี่พาทย์มอญในจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพ ฯ มากนัก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างนครนายกกับกรุงเทพ ฯ สินค้าส่วนใหญ่ คือ ข้าวเปลือก ซึ่งต้...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์

  วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ เป็นวงปี่พาทย์วงหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้น ๒๕๒๔ โดยนายใจ อนุกูล อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 9 จาก 15