พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 31 - 40 items
 • ดีเกร์ฮูลู

  ดีเกร์ฮูลู เป็นการขับร้องของชาวไทย ภาคใต้ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา คำว่า ดีเกร์ เป็นศัพท์ ภาษาเปอร์เซีย มีความหมาย ๒ ประการ คือ ประการแรก หมายถึง เพลงสวด สรรเสริญพระเจ้า ประการที่ ๒...

  เพิ่มเติม ...
 • ตุ๊บเท่ง

  ตุ๊บเก่ง เป็นดนตรีพื้นบ้านของเพชรบูรณ์ที่มีมายาวนาน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า การเล่นดนตรีตุ๊บเก่งมีมาตั้งแต่เมื่อไร แต่นักดนตรีตุ๊บเก่งบ้านป่าเลาซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของเพชรบูรณ์ก็ยืนย...

  เพิ่มเติม ...
 • ทะแยมอญ อำเภอ บางกระดิ่

  ทะแยมอญ เป็นชื่อที่คนไทยเรียกการแสดงอย่างหนึ่งของคนมอญ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำในภาษามอญว่า แต็ะแหฺย็ะฮ์ หมายถึงการขับร้อง ทะแยมอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของชาวมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (ร้องโต้ตอบกัน...

  เพิ่มเติม ...
 • ท่ารำตบมะผาบ

  กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการนำมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ๒ ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมและความหลากหลายของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำทุนทางวัฒนธรรมขอ...

  เพิ่มเติม ...
 • บักกั๊บแก้บ

  บักกั๊บแก้บ ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมาของบักกั๊บแก้บ คำว่า บักกั๊บแก้บ เป็นชื่อการละเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง สันนิษฐานว่าคงออกมาจากเสียงไม้กระทบกัน ดังกั๊บแก้บนั่น...

  เพิ่มเติม ...
 • ปี่พาทย์

  ปี่พาทย์ หมายถึง วงดนตรีไทยประเภทหนึ่ง ที่มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า เช่น ปี่ ขล...

  เพิ่มเติม ...
 • ปี่พาทย์มอญ

  จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวมอญอาศัยอยู่หนาแน่น ตามพงศาวดารนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวมอญที่อพยพเข้ามานั้นได้รับการโปรดเกล้าฯให้ครอบครัวเหล่านั้นมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่จังหวั...

  เพิ่มเติม ...
 • พิณ

  พิณ หรือ "ซุง" นอกจากนั้นยังมีเรียกแตกต่างออกไปอีก เช่น ซึง หมากจับปี่ หมากตดโต่ง หมากตับเต่ง พิณทำด้วยไม้ เช่น ไม้ขนุน (ไม้บักมี่) เพราะมีน้ำหนักเบาและให้เสียงทุ้มกังวานไพเราะกว่าไม้ชนิดอื่...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนกลองตุ้ม

  ฟ้อนกลองตุ้ม บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ฟ้อนกลองตุ้ม เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของท้องถิ่นบ้านศรีฐาน มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่อพยพมาจากนครเวียงจ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนกลองตุ้ม

  ฟ้อนกลองตุ้ม เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของท้องถิ่นบ้านศรีฐาน มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๑๕ และได้มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านศรีฐานแห่งนี...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 4 จาก 15