พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 21 - 30 items
 • ก้านกกิงกะหร่า

  “ก้านกกิงกะหร่า” เป็นการแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่ ภาษาไทใหญ่คำว่า “ก้า” แปลว่า “ฟ้อนรำ” ดังนั้น“ก้านกกิงกะหร่า” แปลว่า “การฟ้อนรำนกกิงกะหร่า” ส่วนสำคัญของการแสดงประกอบด้วยตัวกินนร (กิงกะหร่า) ที่เรียกกันทั่ว...

  เพิ่มเติม ...
 • ขับเสภา

  เป็นการขับลำนำประเภทหนึ่ง มีมาแต่โบราณ แต่เดิมนั้นว่ามาจากการเล่านิทาน ต่อมาได้มีการปรับปรุงทำนองและจังหวะมาเป็นลำดับ รวมทั้งมีการใช้กรับ ๒ คู่ ซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มาขยับให้เกิดเสียงประกอบการขับ ผู...

  เพิ่มเติม ...
 • ค่าว จ๊อย ซอ

  ค่าว จ๊อย ซอ จังหวัดเชียงราย เพลงร้องพื้นบ้านค่าว จ๊อย ซอ ในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเกือบทั้งหมด วรรณกรรมเหล่านี้มักแสดงออกเป็นคำพูดโต้ตอบกัน เช่น การหยอกสาว หรือเป็นการขับร้อง เช่...

  เพิ่มเติม ...
 • ซอล้านนา

  ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทยในเขต ๘ จังหวัด ภาคเหนือ และบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และ ตา...

  เพิ่มเติม ...
 • ซอสามสาย

  ซอสามสาย หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทสีมีสามสายของไทย ทำให้เกิดเสียงโดยการอาศัยคันชักสีลากไปมาบนสายซอ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และนิยมบรรเลงมาจนสมัยกรุงศรีอยุธยา...

  เพิ่มเติม ...
 • ซำเป็ง

  ซำเป็ง จังหวัดนราธิวาส ซำเป็ง หรือรำเป็ง เป็นนาฏศิลป์แบบหนึ่งของชาวไทยมุสลิมทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีลีลาการเต้นคล้ายกับการเต้นรองเง็ง การเต้นซำเป็งสันนิษฐานว่า เกิดมีขึ้นได้ ๓ ทางคือ ๑...

  เพิ่มเติม ...
 • ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูในจังหวัดเชียงราย

  ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู เป็นดนตรีที่มีการสืบทอดต่อกันมายาวนาน โดยใช้กระบวนการสืบทอดแบบ “มุขปาฐะ” ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนี้ เป็นดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชาวลีซู มีทั้งเพลงร้อ...

  เพิ่มเติม ...
 • ดนตรีมังคละ

  ดนตรีมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ดนตรีมังคละ มังคละ เป็นชื่อเรียกวงดนตรีพื้นบ้านที่มีลักษณะเป็นวงปี่กลองชนิดหนึ่งที่มีใช้เล่นกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาช้านานมาแล้ว ในอดีตดนตรีมังคละเป็นว...

  เพิ่มเติม ...
 • ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน

  ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความเป็นมาประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประเพณีแห่ข้าวพันก่อนของบ้านหนองทองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สันนิษฐาน...

  เพิ่มเติม ...
 • ดาระ

  ดาระ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประวัติความเป็นมา ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล สภาวดี สุทธิสว่าง (๒๕๔๙:๓๖) ได้รวบรวมความหมายของคำว่า “ดาระ” จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านไว้ห...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 3 จาก 15