พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 141 - 149 items
 • แคน

  แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ปากเป่าให้เป็นเพลง แบ่งเป็นสองอย่าง คือ แคนเจ็ด และแคนแปด แคนเจ็ดนั้นมีลูกเจ็ดคู่ ส่วนแคนแปดนั้นมีลูกแปดคู่ แคนทำด้วย...

  เพิ่มเติม ...
 • แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์

  แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะแมงตับเต่าที่มีศิลปะการแสดงเป็นแบบดั้งเดิม เน้นที่คำร้องซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของการแ...

  เพิ่มเติม ...
 • แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ)

  แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ) บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมืองเชียงคานปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยกล่าวไว้ในตำนานพระธาตุศรีสองรักว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่...

  เพิ่มเติม ...
 • แม่ท่ายักษ์

  แม่ท่ายักษ์ หมายถึง กระบวนท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนของฝ่ายยักษ์ ประกอบด้วย กระบวนท่าเริ่มต้น ตั้งแต่“ท่านั่งไหว้” จนถึง “ท่าบาก” เรียกว่า “หัวแม่ท่า” หรือ“กระบวนแม่ท่าตอนต้น” จากนั้น จึงเริ่มแ...

  เพิ่มเติม ...
 • แม่ท่าลิง

  แม่ท่าลิง หมายถึง กระบวนท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนของฝ่ายลิง ซึ่งเป็นตัวละครประเภทหนึ่งในการแสดงโขน ประกอบด้วยท่าที่เรียกว่า ท่าที่ ๑ ถึงท่าที่ ๗การฝึกหัดแม่ท่าลิง มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็น...

  เพิ่มเติม ...
 • โขน

  โขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย มีมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของ ลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวถึงการเล่นโขนว่า เป็นการเต้นออกท่าทางเข้ากับ เ...

  เพิ่มเติม ...
 • โขนสด

  โขนสด ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโขนให้เรียบง่ายขึ้นเป็นแบบชาวบ้าน ลดแบบแผนทั้งท่ารำการแต่งกาย การขับร้อง คำพากย์ และเจรจา โดยประสมการแสดง ๓ ชนิด คือ ...

  เพิ่มเติม ...
 • โนรา

  โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ องค์ประกอบหลักในการแสดงโนรา คือเครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายประกอบด้วย เทริด เป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือ...

  เพิ่มเติม ...
 • โนราโรงครู

  โนราโรงครูเป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในวิถีของคนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการแสดง ๓ ประการ คือ เพื่อเป็นการเคารพบูชาและแสดงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแก...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 15 จาก 15