พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 11 - 20 items
 • การเซิ้งผ้าหมี่

  การเซิ้งผ้าหมี่บ้านขวาว ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจะทำทุกๆ ปีไม่เคยว่างเว้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคือศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเซิ้งผ้าหมี่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ...

  เพิ่มเติม ...
 • การเล่นนางด้ง

  การเล่นนางด้ง คุ้มบ้านนา อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ความเป็นมาของการเล่นนางด้ง เดิมการเล่นนางด้ง เป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามการ...

  เพิ่มเติม ...
 • การเส็งกลองกิ่ง

  การเส็งกลองกิ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมา กลองกิ่ง หรือกลองเส็ง เป็นกลองประเพณีมาแต่โบราณ ลักษณะการนำไปใช้ในงานจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของงานประเพณีนั้นๆ แต่ที่เหมือนกันคือ กลองกิ่งเป...

  เพิ่มเติม ...
 • การแข่งโพน-รำโพน

  โพน หรือตะโพน คือกลองหรือกลองเพลของภาคกลาง เป็นดนตรี ประเภทเครื่องตี ในภาคใต้มีไว้ประจำตามวัดวาอารามเพื่อตีบอกเวลา ใช้ตีประโคมเรือพระในเทศกาลออกพรรษาหรือชักพระ เรียกว่า “คุมโพน” ใช้ตีประชันเสียงเป็นกี...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางกวัก

  นางกวัก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทำนองขับขานเนื้อเพลงเป็นภาษาพวนเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ผู้แสดงประกอบด้วย ผู้ขับร้องและผู้ถือนางกวัก การแสดงนางกวัก เป็นการนำศาสตร์และศิลป์ มา...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางด้ง

  การแสดงนางด้ง เป็นพิธีกรรมดั้งเดิม เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงได้ย้ายตามมาจากการย้ายถิ่นฐานการทำมาหากิน ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งถิ่นฐาน ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการแสดงท...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพระราชพิธี

  การละเล่นของหลวงที่มีมาตั้งแต่โบราณของไทย มี ๕ อย่าง คือ ๑.ระเบง (ระเบ็ง) ๒.โมงครุ่ม(โหม่งครุ่ม) ๓.กุลาตีไม้ ๔.แทงวิสัย ๕.กระอั้วแทงควาย การละเล่นดังกล่าวนี้ จะแสดงเฉพาะในงานพระราชพิธีเป็นงานฉลอง หรือ...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพิธีบูชาแม่มด

  การแสดงในพิธีบูชาแม่มด บ้านปางลาง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การทำพิธีบูชาแม่มด หรือการเล่นแม่มด มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนท้องถิ่นที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษใ...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามันห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๖๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม มีอาณาเขตติดต่อกับ ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ เป็นวงดนตรีพิธีกรรมของภาคใต้ซึ่งในอดีตใช้ทั้งงานมงคลและอวมงคล ปัจจุบันใช้เฉพาะงานอวมงคล เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่กาหลอ ๑ เลา ทน ๑ คู่ และฆ้องกาหลอ ๒ ใบ การประสมวงปี่กลองเช่นนี้ มีลักษณะคล้ายคลึ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 15