พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1
  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 140 items Displaying: 11 - 20 items
 • การเล่นนางด้ง

  การเล่นนางด้ง คุ้มบ้านนา อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ความเป็นมาของการเล่นนางด้ง เดิมการเล่นนางด้ง เป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามการ...

  เพิ่มเติม ...
 • การเส็งกลองกิ่ง

  การเส็งกลองกิ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมา กลองกิ่ง หรือกลองเส็ง เป็นกลองประเพณีมาแต่โบราณ ลักษณะการนำไปใช้ในงานจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของงานประเพณีนั้นๆ แต่ที่เหมือนกันคือ กลองกิ่งเป...

  เพิ่มเติม ...
 • การแข่งโพน-รำโพน

  โพน หรือตะโพน คือกลองหรือกลองเพลของภาคกลาง เป็นดนตรี ประเภทเครื่องตี ในภาคใต้มีไว้ประจำตามวัดวาอารามเพื่อตีบอกเวลา ใช้ตีประโคมเรือพระในเทศกาลออกพรรษาหรือชักพระ เรียกว่า “คุมโพน” ใช้ตีประชันเสียงเป็นกี...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางกวัก

  นางกวัก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทำนองขับขานเนื้อเพลงเป็นภาษาพวนเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ผู้แสดงประกอบด้วย ผู้ขับร้องและผู้ถือนางกวัก การแสดงนางกวัก เป็นการนำศาสตร์และศิลป์ มา...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางด้ง

  การแสดงนางด้ง เป็นพิธีกรรมดั้งเดิม เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงได้ย้ายตามมาจากการย้ายถิ่นฐานการทำมาหากิน ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งถิ่นฐาน ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการแสดงท...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพระราชพิธี

  การละเล่นของหลวงที่มีมาตั้งแต่โบราณของไทย มี ๕ อย่าง คือ ๑.ระเบง (ระเบ็ง) ๒.โมงครุ่ม(โหม่งครุ่ม) ๓.กุลาตีไม้ ๔.แทงวิสัย ๕.กระอั้วแทงควาย การละเล่นดังกล่าวนี้ จะแสดงเฉพาะในงานพระราชพิธีเป็นงานฉลอง หรือ...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพิธีบูชาแม่มด

  การแสดงในพิธีบูชาแม่มด บ้านปางลาง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การทำพิธีบูชาแม่มด หรือการเล่นแม่มด มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนท้องถิ่นที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษใ...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามันห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๖๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม มีอาณาเขตติดต่อกับ ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ เป็นวงดนตรีพิธีกรรมของภาคใต้ซึ่งในอดีตใช้ทั้งงานมงคลและอวมงคล ปัจจุบันใช้เฉพาะงานอวมงคล เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่กาหลอ ๑ เลา ทน ๑ คู่ และฆ้องกาหลอ ๒ ใบ การประสมวงปี่กลองเช่นนี้ มีลักษณะคล้ายคลึ...

  เพิ่มเติม ...
 • ก้านกกิงกะหร่า

  “ก้านกกิงกะหร่า” เป็นการแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่ ภาษาไทใหญ่คำว่า “ก้า” แปลว่า “ฟ้อนรำ” ดังนั้น“ก้านกกิงกะหร่า” แปลว่า “การฟ้อนรำนกกิงกะหร่า” ส่วนสำคัญของการแสดงประกอบด้วยตัวกินนร (กิงกะหร่า) ที่เรียกกันทั่ว...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 14