พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1
  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 126 items Displaying: 11 - 20 items
 • การเส็งกลองกิ่ง

  การเส็งกลองกิ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมา กลองกิ่ง หรือกลองเส็ง เป็นกลองประเพณีมาแต่โบราณ ลักษณะการนำไปใช้ในงานจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของงานประเพณีนั้นๆ แต่ที่เหมือนกันคือ กลองกิ่งเป...

  เพิ่มเติม ...
 • การแข่งโพน-รำโพน

  โพน หรือตะโพน คือกลองหรือกลองเพลของภาคกลาง เป็นดนตรี ประเภทเครื่องตี ในภาคใต้มีไว้ประจำตามวัดวาอารามเพื่อตีบอกเวลา ใช้ตีประโคมเรือพระในเทศกาลออกพรรษาหรือชักพระ เรียกว่า “คุมโพน” ใช้ตีประชันเสียงเป็นกี...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางกวัก

  นางกวัก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทำนองขับขานเนื้อเพลงเป็นภาษาพวนเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ผู้แสดงประกอบด้วย ผู้ขับร้องและผู้ถือนางกวัก การแสดงนางกวัก เป็นการนำศาสตร์และศิลป์ มา...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงนางด้ง

  การแสดงนางด้ง เป็นพิธีกรรมดั้งเดิม เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงได้ย้ายตามมาจากการย้ายถิ่นฐานการทำมาหากิน ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งถิ่นฐาน ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการแสดงท...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพระราชพิธี

  การละเล่นของหลวงที่มีมาตั้งแต่โบราณของไทย มี ๕ อย่าง คือ ๑.ระเบง (ระเบ็ง) ๒.โมงครุ่ม(โหม่งครุ่ม) ๓.กุลาตีไม้ ๔.แทงวิสัย ๕.กระอั้วแทงควาย การละเล่นดังกล่าวนี้ จะแสดงเฉพาะในงานพระราชพิธีเป็นงานฉลอง หรือ...

  เพิ่มเติม ...
 • การแสดงในพิธีบูชาแม่มด

  การแสดงในพิธีบูชาแม่มด บ้านปางลาง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การทำพิธีบูชาแม่มด หรือการเล่นแม่มด มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนท้องถิ่นที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษใ...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามันห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๖๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม มีอาณาเขตติดต่อกับ ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ...

  เพิ่มเติม ...
 • ขับเสภา

  เป็นการขับลำนำประเภทหนึ่ง มีมาแต่โบราณ แต่เดิมนั้นว่ามาจากการเล่านิทาน ต่อมาได้มีการปรับปรุงทำนองและจังหวะมาเป็นลำดับ รวมทั้งมีการใช้กรับ ๒ คู่ ซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มาขยับให้เกิดเสียงประกอบการขับ ผู...

  เพิ่มเติม ...
 • ค่าว จ๊อย ซอ

  ค่าว จ๊อย ซอ จังหวัดเชียงราย เพลงร้องพื้นบ้านค่าว จ๊อย ซอ ในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเกือบทั้งหมด วรรณกรรมเหล่านี้มักแสดงออกเป็นคำพูดโต้ตอบกัน เช่น การหยอกสาว หรือเป็นการขับร้อง เช่...

  เพิ่มเติม ...
 • ซอล้านนา

  ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทยในเขต ๘ จังหวัด ภาคเหนือ และบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และ ตา...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 13