พิมพ์

กรือโต๊ะ

ชื่อรายการ
กรือโต๊ะ
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๖
ภูมิภาค
ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

กรือโต๊ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนใต้ “กรือโต๊ะ” จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภท “เครื่องตี” บางคนก็เรียกว่า “กลองกรือโต๊ะ” กรือโต๊ะ ทำจากไม้เนื้อแข็ง ส่วนแรกเรียกว่าตัวกรือโต๊ะ โดยน้ำไม้เป็นท่อนมาขุดเป็นหลุมเหมือนครกตำข้าว โดยขุดให้ส่วนปากแคบป่องตรงกลาง ส่วนนี้เรียกว่า “ตาแป” ส่วนที่สองคือ “เด๊าว์” หรือใบ เป็นแผ่นไม้ที่ใช้วางพาดบนปาก “ตาแป” และส่วนที่สามคือไม้ตี มีลักษณะเหมือนไม้ตีฆ้อง ส่วนปลายนั้นมัดด้วยเส้นยางพารา เสียงของกรือโต๊ะ เกิดจากการตีแผ่นไม้ที่วางบนตาแปจะมีลักษณะเป็นเสียงก้องกังวาน

การเล่นกรือโต๊ะ นิยมเล่นกันในวันสำคัญของหมู่บ้านหรือหลังจากการเกี่ยวข้าว โดยแต่ละหมู่บ้านจะนำกรือโต๊ะที่มีอยู่ในหมู่บ้านประมาณ ๕ ถึง ๑๐ ใบ หรือแล้วแต่ตกลงกัน มาตีประชันแข่งขันกันเป็นทีม ทีมไหนที่มีผู้ตีกรือโต๊ะได้เสียงดัง มีความพร้อมและอดทนในการตีกรือโต๊ะได้นานกว่าทีมอื่นก็จะเป็นฝ่ายชนะ ผลชนะของทีมเสมือนว่าเป็นการชนะของคนทั้งหมู่บ้าน การตีกรือโต๊ะ นอกจากจะเป็นการตีเพื่อความสนุกสนานแล้วยังแสดงออกถึงความสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

ปัจจุบันกรือโต๊ะ มีจำนวนลดน้อยลง ทั้งด้านการทำเครื่องดนตรีและความนิยมของผู้เล่น เนื่องจากการทำกรือโต๊ะต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่มาขุดเจาะเป็นตัวกรือโต๊ะ ซึ่งหาปัจจุบันไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ได้ยาก ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่คนในสังคมให้ความนิยมในสื่อบันเทิงแบบใหม่ ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่คนส่วนใหญ่ใช้ความเป็นอยู่แบบต่างคนต่างอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวไม่ค่อยมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ที่ให้ความนิยมในสื่อบันเทิงแบบใหม่ การเล่นกรือโต๊ะนับวันกำลังจะเลือนหายไปจากสังคม ดังนั้นหากต้องการให้กรือโต๊ะดำรงอยู่ในสังคม ภาครัฐควรจัดให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการทำกรือโต๊ะและการเล่นกรือโต๊ะให้กับเยาวชนเพื่อกรือโต๊ะจะได้อยู่ในสังคมสืบไป

สาขา/ประเภท
  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    7254 views