พิมพ์

กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี

ชื่อรายการ
กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
สาระสำคัญโดยรวม

กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี
บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี
               วงกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ มีหัวหน้าคือนายหลวย บาลิสี วงกลองยาวคณะนี้ได้รับงบประมาณในการก่อตั้งคณะจากคณะผ้าป่าสามัคคีของลูกหลานหมู่ที่ ๒ ซึ่งไปทำงานที่กรุงเทพฯ นำมาสนับสนุน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพราะต้องการให้บ้านงัวบาหมู่ที่ ๒ มีคณะกลองยาว โดยเริ่มต้นจากกลองยาว ๑๒ ใบ กลองรำมะนา ๒ ใบ ฉาบ ๔ คู่ ฉิ่ง ๒ คู่ กีตาร์เบส ๑ ตัว พิณ ๑ ตัว ออร์แกน ๑ ตัว ฯลฯ รวมถึงเครื่องขยายเสียงต่างๆ ด้วย มีสมาชิกนักดนตรีในคณะทั้งหมด ๒๔ คน
                การฝึกหัดตีกลองจังหวะต่างๆของคณะงัวบาสามัคคีนั้น ทางคณะได้ไปว่าจ้างให้นายเที่ยง พินทะปะกัง และนักดนตรีคณะเทพนิมิต จากบ้านตลาด ตำบลหวายมาเป็นผู้ฝึกหัดให้ในราคา ๖,๐๐๐ บาท ใช้เวลาฝึกประมาณ ๒ เดือนจึงทำให้รูปแบบหรือการแสดงต่างๆ ของคณะงัวบาสามัคคีจึงมีรูปแบบเหมือนกับกลองยาวคณะเทพนิมิตทุกประการ เช่น การต่อตัวและจังหวะกลองเป็นต้น
การประสมวง        
                กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี เป็นวงกลองยาวประยุกต์ คือมีเครื่องขยายเสียงและเครื่องดนตรีสากลเข้ามาช่วยให้เสียงดนตรีมีเสียงดังไกลขึ้น โดยใช้แบตเตอรี่ และยังเพิ่มเติมเครื่องดนตรีสากล เช่น กลองชุด กีตาร์เบส ออร์แกน พิณ รวมทั้งมีเครื่องดนตรีอีสานเช่นเดียวกับคณะกลองยาวทั่วๆ ไปดังนี้
กลองยาว             ๑๒  ใบ
กลองรำมะนา          ๒   ใบ
ฉาบ                      ๔    คู่
ฉิ่ง                        ๒    คู่
กีตาร์เบส                ๑    ตัว
กลอง ทรีโอ            ๑     ตัว
ออร์แกน                ๑     ตัว
พิณ                       ๑     ตัว
                การเดินแห่ของกลองยาวคณะงัวบาสามัคคีนอกจากจะมีเครื่องดนตรีข้างต้นแล้วยังมีขบวนฟ้อนรำประกอบ เพื่อความสวยงาม โดยมีการจัดริ้วขบวนคล้ายกับคณะเทพนิมิตดังนี้
๑.นางรำ
๒.ฉาบ
๓.กลองรำมะนา
๔.กลองยาว
๕.กลองชุด
๖.ออร์แกน
๗.กีตาร์เบส
๘.พิณ
๙.รถเครื่องขยายเสียง
การไหว้ครูของกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี
                ในการไหว้ครูของกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี มีค่าค่ายที่ใช้ไหว้ครูดังนี้
                คายไหว้ครู ประกอบด้วย

๑.เงิน ๑๒ บาท
๒.แป้ง ๑ กระป๋อง
๓.ขัน ๕
๔.ขัน ๘
๕.เทียนใหญ่ ๑ คู่
๖.สุราขาว ๑ ขวด
๗.ผ้าขาว ๑ ผืน
ผลงานของกลองยาวคณะเพชรงัวบา
                ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วย ข ประเภทกลองยาวประยุกต์ ในการประกวดกลองยาวงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน
                ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกลองยาวในงานรดน้ำดำหัว นายเสนาะ เทียนทอง ที่จังหวัดสระแก้ว ในนามตำบลบักฝ้าย
บทบาทและหน้าที่ในสังคมและวัฒนธรรม

                กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี มีบทบาทในส่วนที่เป็นการเสริมให้ความสนุกสนาน เป็นสีสันในงานต่างๆ เช่น งานแห่ในเทศกาล งานบุญ การแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลต่างๆ ทั้งในส่วนท้องถิ่น และระดับภูมิภาค สร้างชื่อเสียงให้กับชาววาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนอีสาน

เก็บข้อมูล ณ บ้านงัวบา ตำบลงัวบา
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

สาขา/ประเภท
ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    22231 views