พิมพ์

ประชุมแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

สาขา แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ปี ๒๕๕๘

 

ครั้งที่

วันที่

วาระ

รายงานผล

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 DOWNLOAD

  DOWNLOAD

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 DOWNLOAD

 DOWNLOAD

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  DOWNLOAD

  DOWNLOAD