พิมพ์

ประชุมงานช่างฝีมือดั้งเดิม

สาขา งานช่างฝีมือดั้งเดิม

ปี ๒๕๕๘

ครั้งที่

วันที่

วาระ

รายงานผล

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

 ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

 DOWNLOAD

 DOWNLOAD

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

 ๒๗ พฤษภาคม๒๕๕๘

 DOWNLOAD

 DOWNLOAD

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

 ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

 DOWNLOAD

 DOWNLOAD