พิมพ์

การเลือกทำเลสร้างบ้านเรือนของชาวอีสาน

ชื่อรายการ
การเลือกทำเลสร้างบ้านเรือนของชาวอีสาน
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาระสำคัญโดยรวม

การเลือกทำเลหรือชัยภูมิการตั้งชุมชนบ้านเมือง ต้องมีพื้นที่สำคัญ ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่อยู่อาศัย  พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ทำกินและพื้นที่สาธารณะ ส่วนการเลือกทำเลพื้นที่เฉพาะบริเวณที่จะปลูกเรือนของแต่ละครอบครัว  ดูจากลักษณะพื้นที่  ๔  เรื่อง  คือ  ระดับความสูง-ต่ำ ของพื้นดิน  ดูทิศของจอมปลวกที่มีอยู่ในบริเวณนั้น  ดูลักษณะรูปร่างของพื้นที่ดิน  และการกำหนดตำแหน่งที่จะขุดแหล่งน้ำตามทิศต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับทำเลที่ขัดขวางต้านธรรมชาติ  และห้ามการกระทำบางอย่างที่มีผลกระทบในทางไม่ดีกับตัวเรือนและผู้อยู่อาศัย สำหรับการเลือกตำแหน่งที่จะปลูกเรือนในบริเวณบ้าน  มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับทิศ  การวางแนวตัวเรือนตามทิศ  ระยะที่ตั้งตัวเรือนกับแนวเขตบริเวณบ้าน  รวมทั้งมีข้อห้ามสร้างเรือนคร่อมทับบางสิ่งที่เชื่อว่าไม่เป็นมงคล  และมีความเชื่อที่สัมพันธ์กับต้นไม้ใกล้บ้านใกล้เรือนในทิศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของคนและสังคมกับธรรมชาติแวดล้อมและจักรวาลที่ประสานกับอย่างกลมกลืมของผู้คนชาวอีสาน


  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    10502 views