พิมพ์

กระบี่กระบอง

ชื่อรายการ
กระบี่กระบอง
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

กระบี่กระบอง เป็นการฝึก การเล่น และการแสดง การต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณของไทย ที่ใช้ป้องกันประเทศในสมัยก่อน โดยทำอาวุธเลียนแบบอาวุธจริง ด้วยโลหะ ไม้ หวาย หรือหนังสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใด ๆ ในการฝึก การเล่น และการแสดง เดิมเรียกว่า การประลองดาบ การประลองหอก จนกระทั่ง หลังรัชสมัยของรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงเรียกว่า “กระบี่กระบอง”อุปกรณ์กระบี่กระบองที่พบในปัจจุบัน ได้แก่กระบี่ ดาบ ง้าว  พลอง  ดั้ง โล่ เขนและไม้สั้น 

เครื่องกระบี่กระบอง มีอยู่ ๒ ประเภท  คือ เครื่องไม้รำ และเครื่องไม้ตี เครื่องไม้รำนั้นลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างสวยงาม ส่วนเครื่องไม้ตีไม่ได้ตกแต่งอะไร การแสดงกระบี่กระบอง มี ๒ ประเภท คือ ประเภทแสดง กับประเภทแข่งขัน สถานที่แสดงใช้ลานกว้าง พอที่จะให้ผู้แสดงได้ต่อสู้กันได้ไม่คับแคบนัก นักกระบี่กระบอง จะต้องสวมมงคล คาดผ้าประเจียด ตะกรุด ก่อนจะลงมือแสดงจะต้องไหว้ครูก่อน จากนั้นจึงถึงการต่อสู้ การเล่นกระบี่กระบองที่ครบกระบวนการ จะต้องมีวงปี่ชวาและกลองแขกซึ่งมีปี่ชวา ๑ เลา กลองแขก ๒ ลูก ฉิ่ง ๑ คู่ บรรเลงประกอบด้วย

การฝึกกระบี่กระบองนอกจากจะเป็นศิลปะการป้องกันตัวแล้ว ยังมีประโยชน์ทางด้านร่างกายและสมอง กล่าวคือ เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ  พัฒนาสมรรถภาพทางกายทั่วไป ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ฝึกการทรงตัว  ฝึกการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วในการหลบหลีก  ปัดป้อง  ฝึกการหยุดพลัง  การสลายพลัง   ฝึกความสังเกต การสร้างไหวพริบ ด้วยการรู้จักวิธีศึกษาชัยภูมิ สิ่งแวดล้อม  การสังเกตอากัปกริยา  การใช้ท่าทาง  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางด้านจิตใจโดยการฝึกจิตใจให้มั่นคง เข้มแข็ง อดทนอีกด้วย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    26752 views