พิมพ์

ตี่จับ

ชื่อรายการ
ตี่จับ
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคเหนือ ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

ตี่จับเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในแทบทุกจังหวัด ส่วนมากเล่นกันในหมู่ผู้ชาย โดยเฉพาะเด็กๆ ชอบเล่นกันมาก  ในการเล่นนั้นแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย จำนวนผู้เล่นฝ่ายละเท่าๆ กัน จะมากน้อยเท่าใดก็ได้ตามแต่จะตกลง ตามปกติมักเล่นกันฝ่ายละ ๔-๕ คน เดิมมักจัดให้มีการเล่นแข่งขันกัน เป็นการสนุกสนานรื่นเริงในงานเทศกาลประจำปี เช่น งานตรุษสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ และงานรื่นเริงอื่นๆ แต่ในสมัยหลังเด็กนักเรียนชายมักเล่นกันในเวลาพักกลางวัน หรือตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้ว

กีฬาตี่จับมีประโยชน์ทั้งทางร่างกายที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นได้พัฒนาทางด้านกำลัง ความแข็งแรง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัวและความทนทาน  ทางจิตใจที่เป็นการส่งเสริมความกล้า ความเชื่อมั่นในตัวเอง และความอดทนทางด้านจิตใจ  ทางอารมณ์ที่เป็นการส่งเสริมให้รู้จักควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้เป็นอย่างดี   ทางสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้มีการวางแผนล่วงหน้าและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และทางสังคมที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันรู้จักให้โอกาสผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เสียสละเพื่อส่วนรวม เคารพกฎ กติกา และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    28892 views