พิมพ์

กีฬาภูมิปัญญาไทย

banner d4

กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น กีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น๓ ประเภท คือการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๑. การเล่นพื้นบ้าน หมายถึง กิจกรรมที่ทำด้วยความสมัครใจ ตามลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ๒. กีฬาพื้นบ้าน หมายถึง การเล่นที่มีลักษณะแข่งขันมีผลแพ้ชนะ โดยมีกฎกติกาที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่น
๓. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายหรืออุปกรณ์ โดยได้รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 14 items Displaying: 1 - 10 items
 • กระบี่กระบอง

  กระบี่กระบอง เป็นการฝึก การเล่น และการแสดง การต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณของไทย ที่ใช้ป้องกันประเทศในสมัยก่อน โดยทำอาวุธเลียนแบบอาวุธจริง ด้วยโลหะ ไม้ หวาย หรือหนังสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใด ๆ ในการฝึก ก...

  เพิ่มเติม ...
 • ตะกร้อ

  ตะกร้อเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยมาแต่โบราณ การเล่นตะกร้อของไทยมีวิธีเล่น ๕ ชนิดคือ ๑. ตะกร้อวง หรือตะกร้อเตะทน เล่นโดยผู้เล่นแต่ละทีมล้อมวงเตะลูกตะกร้อโต้กันไปมา เป็นคู่ๆไม่ให้ลูกตะกร้อตกดิน นับจำนวนคร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตะกร้อลอดห่วง

  ความนำ: ตะกร้อลอดห่วงเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นโดยคนไทย ปรากฏ หลักฐานชัดเจนว่าระหว่างปี พ.ศ.๒๔๗๐-พ.ศ.๒๔๗๒ หลวงมงคลแมน (สังข์ บูรณะศิริ) ได้ริเริ่มคิดการเล่นตะกร้อลอดห่วงขึ้นในกรุงเทพ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตี่จับ

  ตี่จับเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในแทบทุกจังหวัด ส่วนมากเล่นกันในหมู่ผู้ชาย โดยเฉพาะเด็กๆ ชอบเล่นกันมาก ในการเล่นนั้นแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย จำนวนผู้เล่นฝ่ายละเท่าๆ กัน จะมากน้อย...

  เพิ่มเติม ...
 • มวยไทย

  มวยไทย มีร่องรอยพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ เริ่มชัดเจนขึ้นในสมัยทวารวดี รุ่งเรืองในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีกลวิธีในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ มือ...

  เพิ่มเติม ...
 • วิ่งควาย

  ความนำ: วิ่งควาย เป็นกีฬาเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นชนิดหนึ่งของไทย เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างคนกับควายไทยซึ่งเป็นสัตว์ใช้งานเกษตรกรรมสารพัดประโยชน์ที่ทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง...

  เพิ่มเติม ...
 • วิ่งวัว

  จุดกำเนิดและประวัติ เป็นการวิ่งแข่งขันความเร็ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ส่วนใหญ่เพศชาย อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี เล่นตามงานวัด เทศกาลตรุษสงกรานต์ ตามลานวัด หรือทุ่งนา ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว นิยมเล่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี...

  เพิ่มเติม ...
 • ว่าวไทย

  มีหลักฐานชัดเจนว่า คนไทยเล่นว่าวกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ไม้ไผ่ทำโครงว่าว เพราะไม้ไผ่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเหลาให้ได้ทุกขนาดตามความต้องการ องค์ประกอบที่สำคัญของการเล่น...

  เพิ่มเติม ...
 • หมากกระดาน

  หมากกระดาน เป็นกีฬาเชิงปัญญา มีกระดานเป็นองค์ประกอบหลักในการเล่น การเล่นหมากกระดานนั้นต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนและแก้ปัญหา จึงเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาสมองและยังช่วยบรรเทาอาการสมองเสื่อมก่อนว...

  เพิ่มเติม ...
 • หมากรุก

  คนไทยสมัยก่อนมักเล่นหมากรุกกันตามวัดและในราชสำนัก ตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชน นับว่าเป็นการเล่นที่ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ใครคิดเป็น รู้จักใช้สติปัญญาก็นับว่าสามารถเล่นหมากรุกได้สนุกเท่าเท...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 2