พิมพ์

วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา

banner d3

วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งออกเป็น
๑. นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆ กันมา เช่น นิทานจักรๆวงศ์ๆ นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว์ นิทานเรื่องผี มุขตลกนิทานเรื่องโม้ นิทานเข้าแบบ
๒. ตำนานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน-สถานที่สำคัญๆ ในท้องถิ่นต่างๆ และเรื่องเล่าที่อธิบายความเป็นมาของความเชื่อและพิธีกรรมในท้องถิ่นต่างๆ
๓. บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม หมายถึง คำสวดที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เช่น บททำขวัญ คำบูชา คำสมา คำเวนทาน บทสวดสรภัญญ์ คาถาบทอานิสงส์ บทประกอบการรักษาโรคพื้นบ้าน คำให้พร คำอธิษฐานฯลฯ
๔. บทร้องพื้นบ้าน หมายถึง คำร้องที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ เช่น บทกล่อมเด็ก บทร้องเล่น บทเกี้ยวพาราสี บทจ๊อย คำเซิ้งฯลฯ
๕. สำนวน ภาษิต หมายถึง คำพูดหรือคำกล่าวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคล้องจองกัน เช่น โวหาร คำคม คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำขวัญ
คติพจน์ คำสบถสาบาน คำสาปแช่ง คำชม คำคะนองฯลฯ
๖. ปริศนาคำทาย หมายถึง คำหรือข้อความที่ตั้งเป็นคำถาม คำตอบ ที่สืบทอดกันมา เพื่อให้ผู้ตอบได้ทายหรือตอบปัญหา เช่น คำทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหมี
๗. ตำรา หมายถึง องค์ความรู้ที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เช่น ตำราโหราศาสตร์ ตำราดูลักษณะคนและสัตว์ ตำรายาฯลฯ

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 56 items Displaying: 11 - 20 items
 • ตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

  ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่สำคัญยิ่งของชาวนครศรีธรรมราชและของประชาชนทางภาคใต้ ตำนานเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในหลากหลายชื่อ เช่น ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานพระบรมธาตุเม...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระพุทธสิหิงค์

  ตำนานพระพุทธสิหิงค์ หรือ สิหิงคนิทาน เป็นตำนานที่อธิบายประวัติการสร้างและการประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยพระโพธิรังษี ปราชญ์เชียงใหม่ ได้เขียนตำน...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์

  ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นตำนานพื้นบ้านที่แพร่หลายอยู่ในทุกภูมิภาคของไทย บ้างก็เรียกกันว่าตำนานพญากาเผือก ในบางท้องถิ่นอาจมีชื่อเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ในภาคเหนือบางถิ่นเรียกว่า อานิสงส์ผางประทีป แม...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าเลียบโลก

  ตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีปรากฏในวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางท้องถิ่นเรียกว่า พุทธตำนานหรือ พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นเรื่องบันทึกการเด...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระแก้วมรกต

  ตำนานพระแก้วมรกต เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาของไทยมีชื่อที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า ตำนานพระแก้ว ตำนานพระแก้วมรกต ตำนานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในท้องถิ่นภาคเหนือ มีชื่อต่างๆ เช่น ตำนานพระแก้วเจ้า ตำนานพร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานสร้างโลกของภาคใต้

  ตำนานสร้างโลกฉบับนี้ เรียกชื่อตามแหล่งที่พบ ต้นฉบับเป็นหนังสือบุดขาว เป็นสมบัติของหมอดำแห่งบ้านป่าลาม ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่บ้านเลขที่ ๒๒/๕๐ ถนนหนองจ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดเป็นตำนานชีวประวัติของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จังหวัดปัตตานี ปรากฏอยู่ทั้งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในตำนานและความเชื่อ และในปัจจุบันยังมีการนำเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงพ่อทวด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งของไทย เรื่องราวของหลวงพ่อทวดปรากฏทั้งในเอกสารประวัติศาสตร์และในตำนานมุขปาฐะซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านปรากฏอยู่มา...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าหลวงคำแดง

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่ปรากฏทั้งรูปแบบลายลักษณ์และมุขปาฐะหลายสำนวน แพร่หลายอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของล้านนา มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าหลวงคำแดง

  ตำนานเจ้าหลวงคำแดง เป็นตำนานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นปฐมกษัตริย์ของล้านนา ผู้มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนายังไม่แพร่หลายในดินแดนนี้ ปัจจุบันปรากฏการณ์ทางค...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 6