จังหวัด: สตูล

รายการในจังหวัด : สตูล

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ดาระ ดาระ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประวัติความเป็นมา ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล สภาวดี สุทธิสว่าง (๒๕๔๙:๓๖) ได้รวบรว...
เพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็ก
เพลงกล่อมเด็กในพิธีขึ้นเปลรับขวัญ เพลงกล่อมเด็กในพิธีขึ้นเปลรับขวัญ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดในภาคใต้ ประชากรมีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุ...