จังหวัด: นครปฐม

รายการในจังหวัด : นครปฐม

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
พญากง พญาพาน ตำนานพญากงพญาพาน เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่บอกเล่าและเชื่อมโยงที่มาของโบราณสถานและชื่อบ้านนามเมืองในภูมิภาคตะวันตก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เช่น พร...
เพลงขอทานบ้านลาวข่า การสำรวจ ค้นหา ศึกษาสารัตถะเพลงขอทานของชาวลาวข่า ณ บ้านลาวข่า หรือบ้านหมู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมข้อมูลด...
เพลงปรบไก่ (เพลงวง) เพลงปรบไก่ (เพลงวง) บ้านสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม เพลงปรบไก่ บ้านสระกระเทียม เป็นเพลงร้องพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวบ้านตำบลสระกระเทียม...