จังหวัด: นครนายก

รายการในจังหวัด : นครนายก

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความเป็นมาประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประเพณีแห่ข้าวพันก่อนของบ้านหนองทองทราย ตำบ...
วงปี่พาทย์มอญ วงปี่พาทย์มอญในจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพ ฯ มากนัก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างนครนาย...