จังหวัด: เชียงราย

รายการในจังหวัด : เชียงราย

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ค่าว จ๊อย ซอ ค่าว จ๊อย ซอ จังหวัดเชียงราย เพลงร้องพื้นบ้านค่าว จ๊อย ซอ ในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเกือบทั้งหมด วรรณกรรมเหล่านี้มักแสดงออกเป็นคำพ...
ฟ้อนสาวไหม การจัดประเภทของการฟ้อนแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมานี้ อาจะแบ่งได้ไม่เด่นชัดนัก ทั้งนี้เพราะในการฟ้อนหรือการแสดงแต่ละอย่าง จะประกอบไปด้วยท่วงทีลีลาท...
วงปี่พาทย์ล้านนา วงปี่พาทย์ล้านนา “ฝั่งหมิ่นล้านนาศิลป์”วงปี่พาทย์ล้านนา ชุมชนฝั่งหมิ่น “ฝั่งหมิ่นล้านนาศิลป์” ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๒.๑.๑ สาร...
อักษรธรรมล้านนา ภาษาล้านนาเป็นภาษาถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน คนท้องถิ่น เรียกว่า ตั๋วเมือง เพราะเป็นภาษาของคนพื้นเมือง เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลา...
เต้นรำอาข่า การศึกษาข้อมูลศิลปะการแสดง “ เต้นรำอาข่า ” เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง “เต้นรำอาข่า” ของจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ...
เพลงร้องพื้นบ้าน ค่าว จ๊อย ซอ ค่าว จ๊อย ซอ เกิดจากการคิดค้น ความคิด สติปัญญาของผู้คนในอดีตที่อาศัยอยู่ตามชนบทสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือในภาษาถิ่นตร...